سیم آرماوتوربندی

سیم آرماتوربندی

سیم ارماتور بندی یا سیم نجاری سیم آرماتوربندی یا نجاری چیست؟ سیم آرماتوربندی یا سیم آنیل شده سیاه  فرآیند آنیل کردن یک مفتول ساده است. این نوع از سیم ها به وسیله ی دستگاه کشش از مفتول 6 به مفتول 1.5 و 2.5 تبدیل شده که پس از کشش  آن را در کوره حرارت می …

سیم آرماتوربندی ادامه »